ĐHĐCĐ CTP lần 1 bất thành: Tỷ lệ tham dự 20.173%

Sáng 27/04, CTCP Cà phê Thương Phú (HNX: CTP) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 1. Tới dự phiên họp, có 15 trên tổng số 398 cổ đông, đại diện cho 3.631.154 triệu cp có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 20.173%.

Theo điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên chỉ được tiến hành khi cổ đông tham dự đại diện cho tối thiếu 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTP đã không thành công.

Công ty sẽ tổ chức phiên họp lần 2 vào ngày 19/05. Địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ được thông báo sau theo quy định của pháp luật.