Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Phú

–         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

–         Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính;

–         Căn cứ các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 01 năm 2016.

Bài viết liên quan: