Thông báo về việc chấp thuận Công ty Đại chúng

Công ty Cổ phần Thương Phú xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước đã có công văn số: 1389/UBCK-QLPH ngày 24 tháng 03 năm 2016 V/v hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2016 Công ty Cổ phần Thương Phú trở  thành Công ty đại chúng và hoạt động theo Luật chứng khoán hiện hành. Công ty cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm các nghĩa vụ sau :

1.      Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 101 của Luật chứng khoán và thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.      Tuân thủ các nguyên tắc quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

3.      Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

4.      Các nghĩa vụ khác theo quy định.

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Bài viết liên quan: